Bliv klimaskovejer

Jeres mulighed for at gøre en synlig forskel!

En helt konkret klimahandling

Som ejer af en klimaskov får jeres virksomhed mulighed for at gøre en konkret gerning til gavn for klimaet: Skovrejsning er et af de mest effektive midler til at fjerne CO2 fra atmosfæren, og I får samtidig fordel af effekten i jeres klimaregnskab. Samtidig skaber nye skove rum for biologisk mangfoldighed og rekreation.

Vil I være med til at tage ansvar for Parisaftalen? Vil I give et konkret bidrag til at løse en af vor tids største udfordringer? Så er en klimaskov i samarbejde med Hedeselskabet måske noget for jer!

Ejerskabskonceptet er udviklet til virksomheder, der gerne vil tage ansvar for konkrete klimahandlinger. Som ejer af en klimaskov tager I nemlig et stort ansvar på virksomhedens skuldre ved at sikre, at en håndgribelig klimahandling finder sted.

Ved at plante træer på landbrugsjord gør man en aktiv forskel for klimaet, fordi træer i al sin enkelthed optager CO2 fra atmosfæren og binder det i skoven (removal). Med Hedeselskabets klimaskovkoncept får jeres virksomhed ejerskab over det CO2-optag, som skovrejsningen medfører, og vi sørger naturligvis for, at den konkrete klimahandling bliver troværdigt dokumenteret gennem tredje part.

Klimaskoven kommer til at indgå i jeres klimaregnskab, fordi I som ejere af skovrejsningen også ejer rettighederne til træernes CO2-optag. I kan bruge denne klimaeffekt som led i virksomhedens klimamålsætning – uanset om målet er at blive klimaneutral, eller I bare ønsker at sænke virksomhedens samlede CO2-aftryk.

Husk, at klimahandling starter på de interne linjer. Derfor er det vigtigt, at man først og fremmest mindsker virksomhedens egne udledninger. Herefter kan etableringen af en klimaskov være med til at bane vejen mod jeres endelige klimamål, herunder klimaneutralitet.

Med Hedeselskabet får I en troværdig samarbejdspartner: Vi har mere end 150 års erfaring med skovrejsning og naturudvikling, og vi hjælper jer i mål med hele processen. Vi hjælper med at afklare behov og ønsker, planter skoven og sørger for alt det formelle.

Hvad får jeg som klimaskovejer?

Først og fremmest får I ejerskab over jeres egen skov. Det giver en række fordele:

Klimaregnskab

Indflydelse
Som ejer af skoven har du direkte indflydelse på, hvad der skal ske i skoven, helt fra design og etablering, til den fremtidige drift.

Co2 aftryk

CO2-optag
Som klimaskovejere ejer I også rettighederne til den CO2, som bliver optaget og lagret i skoven. CO2-optaget får I mulighed for at anvende markedsføringsmæssigt og til indregning i jeres klimaregnskab.

Biodiversitetsskov

Benyttelse
Mulighed for medarbejder- og kundeevents. Rekreative rammer, skabelse af refugium for medarbejdere etc. – kun fantasien sætter grænser!

Bæredygtige byggematerialer

Produktion
Virksomheden ejer skoven og råder ligeledes over den fremtidige drift af skoven. Virksomheden bliver dermed ejer af et produktionsapparat, som blandt andet kan levere fremtidens træbaserede byggematerialer, der kan erstatte klimatunge materialer som jern og beton.

Klimaskoven som en del af CO2-regnskabet

Som virksomhed skal man først og fremmest nedbringe udledninger fra sine egne værdikæder, når man vil forbedre sit klimaregnskab. Herefter vil klimaskov være et effektivt redskab, man kan benytte, for at komme i mål med sin CO2-reduktion: Skovrejsning fungerer som aktiv kulstoflagring (removal), der kan give det sidste bidrag mod virksomhedens klimamålsætning – herunder et mål om at blive klimaneutral (net-zero).

Klimaskoven kan understøtte flere punkter i jeres ESG-strategi

Environment

Removal: Træerne optager CO2 fra atmosfæren og er således med til at modvirke klimaforandringer.

Environment

Grundvand: Skovrejsning øger kvaliteten af vores drikkevand og beskytter grundvandet mod nedsivning af pesticider og nitrat.

Environment

Biodiversitet: Når vi etablerer ny skov, arbejder vi på naturens, geografiens og træernes præmisser. Vi skaber en mangfoldig skov, som både indeholder arealer målrettet CO2-optag, og arealer, hvor biodiversitet er i højsædet – og hvor naturen får lov at råde.

Social
Governance

Rekreation: Skoven kan både anvendes til gåture, løbeture, mountainbiking, ridning, fitness, overnatning og meget mere – alt efter hvordan man vælger at designe og prioritere skoven. Al forskning viser, at ophold i skoven forbedrer sundheden – både den fysiske og den mentale. Det kan både understøtte det lokale samfund, men også jeres egne medarbejdere kan få gavn af skoven – udnyt fx muligheden for at lave medarbejderarrangementer i jeres nye skov

bæredygtige byggematerialer

 

 

Fremtidens byggematerialer

Udover det direkte CO2-optag fra atmosfæren opstår der også mere indirekte effekter, når man dyrker sin skov. Træprodukter kan nemlig erstatte (substituere) mere klimabelastende produkter. Denne substitutionseffekt er særligt høj, når træprodukterne erstatter byggematerialer som stål og beton; men er også relevant, når skovens produkter bruges i møbelfremstilling eller som alternativ til fossile brændsler.

Klimaskov i Danmark eller Baltikum

Vi har mulighed for at udføre projekterne i Danmark – men også i Baltikum, hvor Hedeselskabets datterselskab HD Forest har været aktiv siden 1998 og i dag forvalter omkring 100.000 ha skov. De tre baltiske lande er alle medlemmer af EU, Nato og eurozonen og har stærke nationale skovlove. Som klimaskovejere kan I derfor føle jer helt trygge – uanset om drømmen realiseres i Danmark eller Baltikum.

Klimaskov i Baltikum

FSC-certificeret optag af CO2

Vi kan som de første i Norden tilbyde en unik løsning, hvor skovens CO2-optag bliver FSC-certificeret, så du kan være sikker på, hvilke klimaeffekter din kommende skov leverer.

FSC arbejder med tillægscertificeringer til deres skovcertificering, så man nu også kan certificere de økosystemtjenester, skoven leverer – herunder optaget af CO2 fra atmosfæren.

Helt konkret betyder økosystemtjenestecertificeringen gennem FSC, at vi beregner og monitorerer CO2-optaget fra din klimaskov på en måde, der er verificeret af en uafhængig tredjepart.

I har altså ikke kun vores ord for, hvor meget CO2 jeres klimaskov optager; I får også et FSC-certificeret stempel på skovens CO2-effekt.

Processen

Hedeselskabet hjælper med alt det praktiske i processen fra opkøb af arealer til skovrejsning og forvaltning af området. Læs mere her.

Klimaskoven har mange fordele

Når I vælger at plante træer som en skovrejsning med vores klimaskovkoncept, skaber I mange synergier:

Den nye skov vil både optage og lagre CO2 fra atmosfæren, men kan også skabe nye levesteder for forskellige arter og dermed styrke biodiversiteten. Klimaskoven kan også forbedre virksomhedens ESG-strategi og hjælpe med at indfri ambitiøse klimamålsætninger – herunder net-zero mål i samarbejde med Science Based Target initiative (SBTi). 

Vi har lavet en opsamling på, hvad klimaskoven kan: 

 • Optage og binde CO2 i træmassen 
  • – og hermed sænke virksomhedens samlede CO2-aftryk
  • klimaskovens net removal vil fremtidigt kunne indgå i GHG-protokollens scope 1, når virksomheden ejer skoven
  • CO2-optaget kan blive FSC-certificeret 
 • Bidrage til at sætte ambitiøse klimamål – fx net-zero mål i samarbejde med SBTi 
 • Producere fremtidens byggematerialer af træ 
  • og hermed substituere klimatunge materialer som stål og beton 
 • Styrke biodiversiteten 
 • Passe på grundvandet 
 • Bruges aktivt og rekreativt 
 • Styrke virksomhedens ESG-profil gennem flersidige driftsformål 

Bliv klimaskovejer

Ønsker du at eje din egen klimaskov? Så hører vi gerne fra dig! Vi udvikler aktivt klimaskovprojekter i samarbejde med virksomheder og andre interessenter. Vi tager jer i hånden fra A-Z i processen og hjælper med at identificere og ehverve velegnet jord til projektet, design af skoven, tilplantning og efterfølgende forvaltning, dokumentation og rapportering.

Vær omærksom på, at der er et minimumskrav på 20 ha.